بگەڕێوە بۆ یانەی هۆگران | دیگیتاڵ موزیک ستۆر
دیگیتاڵ موزیک ستۆر
تیتر: یاد
هونەرمەند: عومەر گەردی
شێوەی بەرهەم: سیدی

بەرهەمەکە لەم شوێنانە هەیە:
iTunes | Spotify | eMusic | Napster | Amazon MP3 | CDON | Meteli | 7digital | Peoplesmusicstore | Tonlist | Deezer | LimeWire Store | Jamba SE | Jamba DE | O2online | Jamster | Tradebit |
تیتر: ڕێژنە
هونەرمەند: سمکۆ گەردی
شێوەی بەرهەم: سیدی

بەرهەمەکە لەم شوێنانە هەیە:
iTunes | Spotify | eMusic | Napster | Amazon MP3 | CDON | Jamba SE | Jamba DE | O2online | Jamster | Meteli | 7digital | Peoplesmusicstore | Tonlist | Deezer | LimeWire Store |
   
Bookmark and Share | Facebook Email Save to Favorite Print
Top